Algemene Voorwaarden

Download als PDF

Algemene voorwaarden Double R Parts (RR Mobility B.V.) 

Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

‘aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Wederpartij; ‘Double R Parts’: RR Mobility B.V., statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudend te (4206  CE) Gorinchem, Vaart 8, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer  51100681, handelend onder de naam Double R Parts, bereikbaar via  support@doublerparts.nl en op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur op  telefoonnummer +31(0) 183610180 (Midden-Europese Tijd), bekend onder  btw-nummer NL823088406B01; 

'schriftelijk': hieronder wordt mede verstaan per e-mail; 

‘Wederpartij’: degene die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Double R Parts.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Double R Parts en de Wederpartij. De toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene  voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. De Wederpartij die onder deze algemene voorwaarden met Double R Parts een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij latere overeenkomsten tussen partijen met de  toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg  onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel  mogelijk benadert. 
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld  ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3 – Aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt  dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Double R Parts is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  Wederpartij mogelijk te maken. Als Double R Parts gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of  kennelijke fouten in het aanbod binden Double R Parts niet. 
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod en bij producten zijn slechts ter  indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van  de overeenkomst. 

Artikel 4 – Overeenkomst 

 1. Tussen Double R Parts en de Wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra de  Wederpartij het aanbod in de webshop van Double R Parts aanvaardt. 
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende  beschikbaarheid van de betreffende producten.  
 3. Artikel 6:227b lid 1 BW is niet van toepassing en de Wederpartij doet afstand van zijn recht op  ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW. 

Artikel 5 – Prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s, Ex Works (EXW), exclusief btw,  eventuele verzend- en vrachtkosten en eventuele kosten van verzekering. 
 2. Double R Parts is gerechtigd alle prijsverhogende factoren aan de Wederpartij door te  berekenen, zonder dat de Wederpartij het recht heeft de overeenkomst (gedeeltelijk) te  ontbinden. Indien de stijging van de prijs twintig procent (20%) overstijgt, dan heeft de  Wederpartij het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en  zetfouten is Double R Parts niet aansprakelijkheid. Bij druk- en zetfouten is Double R Parts niet  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 6 – Betaling  

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt betaling ofwel (i) bij SEPA B2B (direct  debet) incasso bij verzending, ofwel (ii) bij credit card ofwel (iii) bij vooruitbetaling door storting  of overmaking op een door Double R Parts aangewezen bank- of girorekening. 2. De Wederpartij kan geen beroep doen op verrekening. 
 2. Elke betaling door de Wederpartij strekt in de eerste plaats in mindering van de  (buiten)(gerechtelijke) kosten, vervolgens in mindering van de verschenen contractuele, althans  wettelijke (handels)rente (op rente) en ten slotte in mindering van de hoofdsom van de oudste  factuur en de lopende rente. 

Artikel 7 – Aflevering, risico-overgang, afnameplicht en verpakking 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering Ex Works (EXW) zoals bedoeld in de  ‘Incoterms’. Alle risico’s van de zaken berusten dus, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, volledig  bij de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken door Double R Parts ter beschikking zijn  gesteld aan de Wederpartij in het bedrijfspand van Double R Parts. Indien sprake is van  transport, draagt de Wederpartij daarvoor alle risico’s, tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen. Indien als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen  de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. 
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Wederpartij geen  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op  schadevergoeding, (gedeeltelijke) ontbinding of enige andere actie jegens Double R Parts. 
 3. Double R Parts behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen af te leveren en te  factureren. 
 4. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen binnen de door Double R Parts daartoe  gestelde termijn. Indien de Wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de  overeenkomst door Double R Parts niet verleent, door bijvoorbeeld de zaken niet af te nemen,  of doordat een ander beletsel van de zijde van de Wederpartij opkomt, kan Double R Parts, na  drie (3) werkdagen nadat de Wederpartij daartoe door Double R Parts in gebreke is gesteld, de  overeenkomst (buitengerechtelijk) (gedeeltelijk) ontbinden, onverminderd het recht van Double  R Parts op vergoeding van eventueel geleden schade bestaande uit verlies en/of gederfde winst.  Daarnaast zal, indien en zolang de door de Wederpartij veroorzaakte verhindering in de  nakoming door Double R Parts voortduurt, door de Wederpartij géén nakoming kunnen worden  gevorderd terwijl Double R Parts gerechtigd is van de Wederpartij vergoeding van in redelijkheid  gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag van de  Wederpartij. 
 5. Wanneer Double R Parts voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten,  containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening  van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar  het door Double R Parts opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Wederpartij aan Double R  Parts schadevergoeding verschuldigd is. 

Artikel 8 – Onderzoeksplicht en klachten

 1. De Wederpartij is verplicht de zaken met inbegrip van de verpakking terstond bij aflevering op  eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken te controleren. Eventuele tekorten en/of zichtbare  gebreken van de zaken en/of de verpakking dient de Wederpartij terstond op de afleveringsbon  en/of de factuur en/of anderszins te (laten) vermelden (vervoersdocumenten bij transport), en  uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Double R Parts te melden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt de zaken te hebben goedgekeurd  en haar rechten ter zake zijn vervallen. 
 2. Eventuele klachten over zaken die tijdens de controle als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet  ontdekt hadden kunnen worden, dient de Wederpartij in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen  na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Double R Parts te melden, bij gebreke waarvan de  Wederpartij geacht wordt de zaken te hebben goedgekeurd en haar rechten ter zake zijn  vervallen. 
 3. Geen enkele klacht wordt in behandeling genomen, en de Wederpartij zal geen rechten jegens  Double R Parts hebben, indien: 

de Wederpartij zelf getracht heeft de gebreken ongedaan te maken; 

de Wederpartij tot doorlevering is overgegaan; 

de Wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten  aanbrengen; 

de klachten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig  gebruik door of voor rekening van de Wederpartij; 

de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft  behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij  behoort te komen; en/of 

Double R Parts het vermeende gebrek door controle niet (meer) kan constateren.  4. Gegrond bevonden klachten geven de Wederpartij geen recht op (gedeeltelijke) ontbinding,  wijziging van de overeenkomst en/of schadevergoeding. De Wederpartij heeft in dat geval recht  op nakoming van de overeenkomst of, zulks ter keuze van Double R Parts, een redelijke  prijsvermindering. 

 1. Klachten geven aan de Wederpartij nimmer het recht haar verplichtingen op te schorten. 6. Indien sprake is van transport, wordt onder ‘aflevering’ in de zin van dit artikel verstaan het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Wederpartij dan wel de  ingeschakelde vervoerder dan wel een andere ingeschakelde derde partij. 
 2. Retournering van het geleverde is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming  van Double R Parts , onder de door Double R Parts te bepalen voorwaarden. 

Artikel 9 – Garantie 

 1. Op de door Double R Parts geleverde zaken is slechts garantie verleend indien en voor zover  vermeld op en onder de voorwaarden van de aan de Wederpartij ter hand gestelde  garantieformulieren. 
 2. Zijn er geen garantieformulieren aan de Wederpartij ter hand gesteld, dan is Double R Parts, ten  aanzien van zaken die door haar van derden worden betrokken, niet tot enige verderstrekkende  garantie gebonden, dan die welke zij van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft  verkregen. 
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 kan de Wederpartij geen beroep doen op  bovengenoemde garantiebepalingen indien: 

de Wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten  aanbrengen; 

de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig  gebruik door of voor rekening van de Wederpartij; 

de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door  andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; 

de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft 

behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij  behoort te komen. 

Artikel 10 – Overmacht 

 1. Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst voor Double R Parts ten gevolge van  overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, heeft Double R Parts het recht de overeenkomst,  voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring aan de  Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, onder mededeling van de omstandigheden welke de 

verdere uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk of (tijdelijk dan wel blijvend) onmogelijk  maken. 

 1. Onder overmacht valt in ieder geval te verstaan elke van de wil van Double R Parts onafhankelijke gebeurtenis en/of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het aangaan  van de overeenkomst te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk  onmogelijk maakt alsmede, indien en voor zover daar niet al onder begrepen: 

burger(oorlog) en oproer (ook buiten Nederland), gehele of gedeeltelijke mobilisatie; epidemieën;  

brand en andere storingen; 

stopzetting van de productie van het opgegeven product; 

transportmoeilijkheden, werkstaking of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting; diefstal of verduistering uit loodsen, werkplaatsen of transportmiddelen van Double R Parts en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; 

niet of niet-tijdige levering aan Double R Parts door toeleveranciers; 

niet of niet-tijdige uitvoering van door Double R Parts aan derden uitbestede  werkzaamheden; 

in- en uitvoerverboden; 

maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de  overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken; 

alsmede (elke) andere omstandigheid, waardoor de normale gang bij Double R Parts wordt  belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet  van Double R Parts kan worden verlangd.  

 1. Indien Double R Parts van mening is dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft zij het  recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die  overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Gedurende de termijn van de opschorting is de  Wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden dan wel te wijzigen. 
 2. Double R Parts heeft onverminderd recht op betaling van de prestaties die zij bij de uitvoering  van de betreffende overeenkomst heeft verricht alvorens van de overmachtsituatie is gebleken. 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Zolang Double R Parts geen volledige betaling c.q. tegenprestatie heeft ontvangen met  betrekking tot de overeenkomst, waarbij inbegrepen de verplichting van de Wederpartij tot  vergoeding van schade uit hoofde van wanprestatie, vorderingen met betrekking tot eerdere en  latere overeenkomsten, en eventuele rente- en kostenvorderingen, blijven de aan de  Wederpartij geleverde zaken, waaronder al dan niet (voor)bewerkte, verwerkte en/of  onverwerkte materialen en onderdelen, eigendom van Double R Parts .  
 2. De Wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Double R Parts berust  afgescheiden dan wel anderszins individualiseerbaar te bewaren.  
 3. Indien de Wederpartij wanprestatie pleegt of Double R Parts goede grond heeft om aan te  nemen dat de Wederpartij wanprestatie zal plegen, is Double R Parts gerechtigd de onder  eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de Wederpartij  worden gecrediteerd tegen marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de  oorspronkelijke koopsom, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en  verminderd met hetgeen de Wederpartij voorts ter zake van de wanprestatie aan Double R Parts 

verschuldigd is. 

 1. Double R Parts heeft voorts het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug  te nemen indien de Wederpartij wordt geliquideerd, surseance van betaling aanvraagt of heeft  verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, de wettelijke regeling inzake  schuldsanering natuurlijke personen op hem of haar van toepassing is dan wel dat daartoe een  aanvraag is gedaan, of jegens de Wederpartij conservatoire of executoriale maatregelen worden  getroffen.  
 2. Zolang de zaak niet in eigendom op de Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij verplicht de  eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak af  te sluiten. De Wederpartij is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen  onderhouden. Double R Parts zal tot generlei vrijwaring van de Wederpartij voor diens  aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de Wederpartij  Double R Parts voor aanspraken die derden op Double R Parts zouden mogen hebben en die in  verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.  
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze  de zaken niet leveren of verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, en is hij  overigens gehouden iedere gebeurtenis die Double R Parts in haar belang als eigenaar van die  zaken schaadt of kan schaden direct bij Double R Parts te melden.  
 4. Indien en voor zover de Wederpartij handelt in strijd met lid 6 van dit artikel, is de Wederpartij  desgevraagd onverwijld verplicht een eventuele vordering op bedoelde derden aan Double R  Parts te cederen en daarvan mededeling te doen aan bedoelde derde.  
 5. De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Double R Parts: 

de zaken aan Double R Parts ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk  machtiging aan Double R Parts of aan de door Double R Parts aan te wijzen personen, de  plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen; 

alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Double R Parts op de manier die  wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; 

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Double  R Parts; 

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Double R  Parts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en  welke de Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

Artikel 12 – Verzuim en buitengerechtelijke kosten 

 1. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, is de  Wederpartij van rechtswege in verzuim en is het verschuldigde aan Double R Parts zonder  nadere sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de  (betalings)verplichting, terstond opeisbaar, tegen een rente (op rente) gelijk aan de wettelijke  (handels)rente verhoogd met twee procent (2%), gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte  van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door de Wederpartij aan Double R  Parts verschuldigde bedrag.  
 2. Alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, met inbegrip van kosten van (juridische) adviseurs,  welke door Double R Parts worden gemaakt om tot incasso van door de Wederpartij  verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van de Wederpartij. De  buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal vijftien procent (15%) van de  verschuldigde hoofdsom met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150,00) (exclusief btw),  onverminderd het recht van Double R Parts om de werkelijke kosten te vorderen indien deze  hoger zijn. 
 3. In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de  bepalingen betreffende buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en geschillen onverkort  van toepassing.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

 1. Double R Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is  ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege Double R Parts van hetgeen met  de Wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door Double R  Parts ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Double R Parts en/of  van de met de leiding van Double R Parts belaste personen. 
 2. Iedere aansprakelijkheid van Double R Parts is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende  geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks eventueel  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ten laste van Double R Parts komt.  
 3. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt is iedere aansprakelijkheid beperkt  tot maximaal 50% van de som van de door de Wederpartij ter zake van de daarmee in verband  staande opdracht aan Double R Parts voldane netto (factuur)bedragen. 
 4. De Wederpartij vrijwaart Double R Parts tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze  samenhangen met de voor de Wederpartij verrichte werkzaamheden en de in verband met  dergelijke aanspraken te maken juridische (of andere (advies-)) kosten, tenzij sprake is van opzet  of grove schuld van Double R Parts en/of van de met de leiding van Double R Parts belaste  personen. 

Artikel 14 – Wijziging van deze algemene voorwaarden 

Double R Parts is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze  wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Double R Parts zal  de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van  inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de  wijziging is medegedeeld.  

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Double R Parts en de Wederpartij is Nederlands recht van  toepassing, met uitzondering van de in internationale verwijzingsregels neergelegde  uitgangspunten. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Alle geschillen inzake rechtsbetrekkingen tussen Double R Parts en de Wederpartij zullen in  eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. 

Artikel 16 – Taal 

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal opgesteld. In geval van  enig verschil van inhoud of strekking tussen de verschillende teksten, is de Nederlandse tekst  bindend. 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN OOK TE VINDEN OP WWW.DOUBLERPARTS.NL

Double R Shop
Double R Shop